SBO de Vonder


Plezier in verschillen, samen groeien naar zelfstandigheid!

Onze school is een bijzonder-neutrale school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 14 jaar, met speciale ondersteuningsbehoeften.

Leerlingen kunnen onze school alleen na afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring bezoeken. 

Wij werken volgens de principes van BAS: Bouwen aan een Adaptieve School.

Door een juiste afstemming willen wij alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen; hiermee geven wij vorm aan Passend Onderwijs.

Wij zien het als onze missie (en passie!) om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, waarbij zij zich zo veel mogelijk kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden, gericht op doorstroming naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij zetten in op de basisvaardigheden taal, lezen, spelling en rekenen. Daarnaast besteden we aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van Stichting Catent vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Meer informatie vindt u op http://www.catent.nl.