Medezeggenschapsraad (MR)


Een medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf.

De MR van De Vonder bestaat uit twee geledingen:

In de wet en de CAO liggen verankerd over welke onderwerpen de directie aan de MR instemming of advies moet vragen.On
Onderwerpen zijn onder andere: 


De M.R. werkt met een jaarplan, waardoor alle onderwerpen waar wettelijk instemming of advies gewenst is ook aan de orde komen. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggen-schapsraad. Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed op het beleid uitoefenen. In het Vondernieuws wordt een kort verslag van elke vergadering opgenomen.

Omdat de school behoort tot de Stichting Catent heeft elke medezeggenschapsraad een verte-genwoordiger in de Gemeenschappelijke M.R. Deze G.M.R. vergadert een aantal keren per jaar met het bevoegd gezag om het bovenschools beleid te bespreken en advies te geven of in-stemming te verlenen.

Oudergeleding          Mevr. Harjet Snippe
                                     Mevr. Karin Nijboer
                                     De heer Wilco van Dijk
Personeelsgeleding  Mevr. Monique van der Boon (voorzitter)
                                     De heer Ad Hazen (secretaris)