Speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Leerlingen met specifieke behoeften worden binnen onze eigen school opgevangen door de groepsleerkracht in samenwerking met onze interne begeleider. Alle mogelijkheden, die onze school heeft, wenden wij aan. Dat kunnen hulpvoorzieningen zijn binnen en buiten de eigen klas. Dit kan plaatsvinden door de eigen groepsleerkracht, de onderwijsassistent, door de in-terne begeleider, de logopedist of de orthopedagoog.

Daarnaast is het mogelijk een extern specialist in te schakelen, zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de schoolarts en in het geval van een „rugzakleerling‟ de ambulant begeleider van de school voor speciaal onderwijs. Indien ouders zelf een externe specialist in willen zetten tij-dens schooltijd, dan ligt hiervoor een protocol ter inzage op school.

Alle kinderen worden gescreend door onze logopedist op taal- en spraakontwikkeling. Zonodig begeleidt de logopedist de leerling. Als zij een kind individueel in behandeling neemt, ontvan-gen de ouders daarvan bericht. De onderzoeken die verricht worden door de schoolorthopedagoog maken deel uit van het reguliere schoolprogramma. Vanzelfsprekend informeert zij of de leerkracht ouders hierover.

De school werkt nauw samen met de praktijk voor fysiotherapie in Slagharen. Een aantal kinderen met sensomotorische problemen wordt daar onder schooltijd behandeld. Dit gebeurt al-tijd in overleg met allereerst de ouders en de huisarts van de leerling en op kosten van de ziektekostenverzekering van de ouders.