SBO de Vonder


Onze school is een bijzonder-neutrale school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 14 jaar, met speciale ondersteuningsbehoeften.

Leerlingen kunnen onze school alleen na een doorverwijzing van de PCL bezoeken.

Wij werken volgens de principes van BAS: Bouwen aan een Adaptieve School.

Door een juiste afstemming willen wij alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen; hiermee geven wij vorm aan Passend Onderwijs.

In 2013 stellen wij een zorgprofiel op, zodat bepaald kan worden of de school passende zorg kan aanbieden aan (aangemelde) leerlingen met een extra zorgbehoefte.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, waarbij zij zich zo veel mogelijk kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden, gericht op doorstroming naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij zetten in op de basisvaardigheden taal, lezen, spelling en rekenen. Daarnaast besteden we aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van Stichting Catent vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Meer informatie vindt u op http://www.catent.nl.