Opbrengsten


Onze leerlingen komen op school om iets te leren. Wij volgen dan ook goed of de kinderen vooruit gaan. Wij kijken vooral naar het technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling.
Wij toetsen met de CITO toetsen en met Scoll (vragenlijst op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling). Dit doen wij twee keer per jaar. Daarna bespreken wij met het team, met leerlingen en ouders de opbrengsten. 

Voor onze school zijn de doelen als volgt vastgesteld. De leerlingen met een PRO advies moeten in groep 8 een eind groep 5 niveau halen, de leerlingen met een BBL advies een eind groep 6 niveau en de leerlingen met een VMBO advies een midden groep 7 eindniveau. Wij willen dat 80 % van de kinderen onze norm haalt!
Voor technisch lezen geldt een andere norm, daar willen we dat 80% van de leerlingen van school gaat met minimaal eind groep 6 leesniveau. We zien de volgende dingen bij een analyse op schoolniveau:
 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Onze leerlingen stromen uit naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. De verdeling over de verschillende schoolsoorten zag er de afgelopen jaren als volgt uit, in percentages. Uit dit staatje valt af te lezen, dat veel van onze leerlingen uitstromen op VMBO BBL niveau. Dit is dan ook het basisaanbod van De Vonder, het aanbod waarop wij willen inzetten als basisarrangement. Ons onderwijs richt zich dan op een eindopbrengst van E6-M7.
 
Niveau 2006-2007
( 15  LL)
2007-2008
( 14  LL)
2008-2009
( 18 LL)
2009-2010
(13 LL)
2010-2011
(16 LL)
2011-2012
(16 LL)
2012-2013
(20 LL)
Eindniveau
ZML 6 7 6       5 < E5
Pro 40 36 44 31 44 50 25 < E5
BBL 48 29 44 54 38 32 60 E6-M7
KBL 6 29   15 6 12   M7-E7
TL     6   6 6 5 E7-E8
TL / HAVO         6     E8
Waarvan VSO cl. 4 6 7 8 15 6 12 10  
Waarvan LWOO 33 29 33 30 19 37 25  
             
Uitleg afkortingen BBL: Basis beroeps leerweg KBL: Kader beroeps leerweg TL: Theoretische leerweg TL/HAVO: Theoretische leerweg/ Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VSO: Voortgezet speciaal onderwijs